Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:


Informacje Ogólne

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną (e-Rejestracja). Aplikacja pozwoli również na sprawdzanie wyników badań diagnostycznych (e-Wyniki) oraz na wgląd w dokumentację medyczną i jej pobieranie (e-Dokumentacja).

Korzystanie z aplikacji jest w pełni bezpłatne (włącznie z pobieraniem i drukowaniem dokumentacji medycznej).

Celem naszej aplikacji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę oraz oszczędzenie Państwa cennego czasu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych e-Usług!

Pobierz ulotkę informacyjną

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do naszych e-Usług

Założenie konta jest konieczne do korzystania z aplikacji e-Usług. Zakładając konto należy wypełnić formularz podając login, hasło oraz uzupełnić wszystkie pozostałe pola formularza prawdziwymi danymi osobowymi.

Podczas zakładania konta w aplikacji, prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowego adresu e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informacje dotyczące zaplanowanej wizyty.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu na link konto zostanie w pełni utworzone. Od tego momentu mogą Państwo już zalogować się do aplikacji e-Usług.

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości z linkiem aktywacyjnym prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w swojej skrzynce mailowej. W przypadku dalszych problemów z aktywowaniem konta, prosimy o kontakt z Administratorem Portalu.

Po zalogowaniu mogą Państwo przejść do formularza umawiania się na wizytę w poradni.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, aby uzyskać dostęp do danych pacjenta znajdujących się w zasobach Szpitala (wyników badań, dokumentacji medycznej), konieczne jest potwierdzenie tożsamości użytkownika (np. podczas wizyty w Szpitalu). Użytkownik o potwierdzonej tożsamości może oglądać wyniki badań wykonywanych w Szpitalu, a po zakończeniu leczenia w Szpitalu, może również podejrzeć lub pobrać dokumentację medyczną w pliku pdf. Potwierdzenie konta jest również możliwe przy użyciu profilu zaufanego, jednak z uwagi na ograniczenia techniczne funkcja ta działa wyłącznie w przypadku pacjentów dorosłych.

Konto w systemie e-Rejestracji można założyć na dane rodzica (opiekuna) lub dziecka (pacjenta). Jeśli konto zostało założone na dane dziecka (pacjenta), jest ono automatycznie przypisane do konta jako pacjent. Jeśli konto zostało założone na dane osobowe rodzica, musi on dopisać dziecko (pacjenta) do swojego konta. Można to zrobić po zalogowaniu do aplikacji przez zakładkę KONTO - pacjenci powiązani.

Jeśli chcesz przy użyciu jednego konta (jednego loginu) obsługiwać kilkoro dzieci (rodzeństwo), również skorzystaj z opisanej powyżej opcji dopisania kolejnych pacjentów. Z uwagi na ochronę danych osobowych, aby uzyskać dostęp do danych pacjentów znajdujących się w zasobach Szpitala (wyników badań, dokumentacji medycznej), konieczne jest potwierdzenie tożsamości użytkownika dla każdego z dopisanych do konta pacjentów z osobna.

 

W razie problemów technicznych pomoc Administratora Portalu Pacjenta uzyskają Państwo pod adresem euslugi@skp.ump.edu.pl. W treści maila proszę podać dane, które umożliwią identyfikację pacjenta - np. imię, nazwisko i datę urodzenia.

W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w eRejestracji może zostać zablokowane.

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej rej.skp.ump.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rej.skp.ump.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-25
Data ostatniej aktualizacji
2021-06-28

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie elementy będą opisane do końca września 2021r.
 • Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione do końca września 2021r.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony do końca września 2021r.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Pracujemy nad poprawą tego elementu. Poprawka zostanie wprowadzona do końca września 2021r.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony do końca września 2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-17. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę rej.skp.ump.edu.pl do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Krystianem Chmurą. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej kchmura@skp.ump.edu.pl lub telefonicznie - 618491674

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Budynek A - Budynek Główny Pediatrii posiada udogodnienia w zakresie:

  • podjazdu dla wózków o łagodnym nachyleniu przy wejściu do Izby Przyjęć Pediatrii oraz przy wejściu na Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny;
  • drzwi przy wejściu głównym Budynku A otwierają się automatycznie;
  • informacji, którą  można uzyskać w portierni (parter budynku) przy wejściu głównym jest dostępny pracownik ochrony, który w razie problemów wskaże drogę np. do oddziału/ pracowni diagnostycznej,
  • wind, które znajdują się na końcu holu Budynku A. Windy przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, tj.: posiadają sygnalizację optyczną i umożliwiają łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pięter oraz kaseta wezwań są umieszczone w zasięgu ręki osoby
    z niepełnosprawnością ruchową;
  • łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze w holu głównym obok szatni,
  • łazienek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych w obrębie oddziałów szpitalnych,
  • podjazdu dla wózków w ciągu komunikacyjnym łączącym Budynek A i Budynek B,
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrzne i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 1. Budynek B - Pawilon Pulmonologiczny posiada udogodnienia w zakresie:

  • podjazdu dla wózków o łagodnym nachyleniu znajdującym się przy głównym wejściu do Budynku B (wejście naprzeciwko Izby Przyjęć Pediatrii);
  • wind, które znajdują się w budynku obok sekretariatu Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej. Windy przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: posiadają sygnalizację optyczną
    i umożliwiają łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pięter oraz kaseta wezwań są umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową;
  • podjazdu dla wózków w ciągu komunikacyjnym łączącym Budynek A i Budynek B.
 2. Budynek C - Psychiatria posiada udogodnienia w zakresie:

  • wejścia do Izby Przyjęć Psychiatrii, które jest dostępne z poziomu terenu;
  • łazienki w Izbie Przyjęć Psychiatrii, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszana się osobą niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,
  • windy znajdującej się przy wejściu głównym.
 3. Budynek D - Poradnia Onkologiczna z Hostelem posiada udogodnienia w zakresie:

  • podjazdu dla wózków o łagodnym nachyleniu przy wejściu do budynku;
  • drzwi wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie;
  • łazienki dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrznych i wewnętrznych) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 4. Budynek E - Poradnie Specjalistyczne z budynkiem mieszkalnym posiada udogodnienia w zakresie:

  • wejścia do Poradni Specjalistycznych, które jest dostępne z poziomu terenu;
  • łazienki dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych (zewnętrznych i wewnętrznych) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 5. Informacje Ogólne

  • W celu ułatwienia kontaktu osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją Szpitala, wszystkie pomieszczenia Dyrekcji Szpitala znajdują się na parterze w Budynku A. Spotkania z Dyrekcją Szpitala można uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 61 8491257 lub e-mailowo pod adresem: szpital@skp.ump.edu.pl.
  • Teren wokół budynków Szpitala jest płaski, utwardzony nawierzchnią pozbrukową dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą się po nim poruszać swobodnie. Przed wjazdem na teren Szpitala
     (ul. Szpitalna) znajduje się parking z 3 wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 
  • Wszyscy pacjenci/ osoby wjeżdżające na teren szpitala, które posiadają aktualną legitymację
    (po okazaniu i pozostawieniu pracownikom portierni przy wjeździe) są zwolnieni z opłat za parking na terenie Szpitala.
  • Strona internetowa: www.skp.ump.edu.pl szpitala jest dostosowana dla osób z wadami wzroku.
  • Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
    aby dotrzeć do sali wykładowej im. Chrościejowskich mają do dyspozycji windy znajdujące się na końcu holu parteru budynku A.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.    

 


Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.